Устав на РЛК Шумен
 • ГЛАВА ПЪРВА
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Чл. 1.

  1. Този устав урежда устройството, организацията и дейността на Районната лекарска колегия-Шумен, чрез която БЛС упражнява своята дейност в региона, съобразена е със Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ).
  2. Българският лекарски съюз (БЛС) е съсловна организация на лекарите по смисъла на ЗСОЛЛДМ.
  3. БЛС е правоприемник на създадения през 1901г. година БЛС и последовател на неговите цели, традиции и дейност.
  4. Районната лекарска колегия в Шумен се състои от вписаните и в регистрите лекари от Шуменска област.

  Чл. 2.

  1. Районната лекарска колегия на БЛС в Шумен е юридическо лице със седалище в град Шумен и териториален обхват, съгласно приложението на ЗСОЛЛДМ.
  2. Районната лекарска колегия в Шумен упражнява своята дейност в областта чрез дружествата на БЛС, в които могат да участват членовете на Районната лекарска колегия.

  Чл. 3.

  1. Всички лекари, които упражняват професията си в Република България, членуват в Българския лекарски съюз, а членството възниква с вписването в регистъра на Районната колегия на БЛС.
  2. Членството на лекари, които не упражняват професията си и на временно пребиваващите в чужбина е доброволно.
  3. Членове на Районната лекарска колегия Шумен могат да се сдружават помежду си или с други лица по месторабота, местоживеене, на териториален, тяснопрофесионален или друг признак.
 • ГЛАВА ВТОРА
  ФУНКЦИИ

  Чл. 4. Районната колегия на БЛС в Шуменска област:

  1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;
  2. участва в арбитражните комисии по смисъла на чл. 75, ал.2 от Закона за здравното осигуряване;
  3. защитава в рамките на своите правомощия и други права на лекари пред държавни и общински органи, ръководства на лечебни заведения, физически и юридически лица, като по преценка сезира съответните органи;
  4. упражнява контрол по спазване на Кодекса за професионална етика на лекарите;
  5. осъществява контрол за качеството на лечебно-диагностичната дейност в съответствие с Правилата за добра медицинска практика и медицинските стандарти;
  6. налага санкции, предвидени в Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина;
  7. съставя и води районни регистри на членовете;
  8. участва в организацията и провеждането на квалификационни курсове за лекарите;
  9. участва със свои представители в Регионалния съвет по здравеопазване в Шумен и в съвещанията на Медицинските съвети в болничните заведения в Шуменска област;
  10. дава становища по отношение на броя на местата за прием на специализанти по отделните специалности;
  11. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на здравеопазването в областта;
  12. осъществява сътрудничество с други организации и институции в страната и чужбина;
  13. подпомага свои членове и техните семейства, в случай на нужда;
  14. изпълнява други дейности, регламентирани от събора на БЛС, Общото събрание и Районната лекарска колегия в Шумен.
 • ГЛАВА ТРЕТА
  УСТРОЙСТВО

  Чл. 5

  1. Дружеството е основна структурна единица на Българският лекарски съюз и се учредява от най-малко 10 лекари по месторабота, местоживеене, на териториален, тяснопрофесионален или друг признак.
  2. Дружеството, в зависимост от числеността си избира ръководство или координатори и организира своята работа съгласно правилник, приет от общото му събрание и съобразен с настоящия Устав.
  3. Дружествата, изградени на териториален принцип се включват в съответната Районна колегия, като представят за одобрение правилника си, съобщават избраното ръководство и прилагат списък на членовете си, който актуализират на всеки три месеца.
  4. В дружествата могат да се формират секции по специалности.

  Чл. 6. Органите на Районната колегия на БЛС са:

  1. Oбщо събрание на лекарите;
  2. Управителен съвет на Районната лекарска колегия на БЛС в Шумен;
  3. Контролна комисия на Районна колегия на БЛС в Шумен;
  4. Комисия по професионална етика на Районна колегия на БЛС в Шумен.
  5. Комисията за добра медицинска практика и продължаващо обучение на районна колегия на БЛС.

  Чл. 7.

  1. Общото събрание на Районната колегия на БЛС в Шумен се формира на делегатски принцип, при норма на представителство един делегат на десет члена, избирани от дружествата на БЛС в Шуменска област. При брой на членове на дружеството надхвърлящ съответната десетица с повече от 5 се закръгля към по-голямото число.
  2. Общото събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания.
  3. Датата и дневния ред се определят от Управителния съвет на РЛК и се обявяват не по-късно от един месец преди провеждането му.
  4. Извънредно заседание се свиква:
   • По решение на УС на РЛК на БЛС в Шумен;
   • по искане на най-малко 3/4 от ръководствата на дружествата в Шуменска област;
  5. При искане за извънредно Общо събрание, съгласно условията на чл. 7 /2/, УС на РЛК Шумен го свиква в едномесечен срок.
  6. В случай, че УС на РЛК не свиква извънредното Общо събрание в определения срок, то се свиква от Контролната комисия.
  7. Мандатът на делегат на Общото събрание се прекратява предсрочно при системно неизпълнение на задълженията, съставляващо повече от три отсъствия от заседания на Общото събрание, без уважителни причини. В този случай делегатът се замества от резервен такъв.

  Чл. 8

  1. Общото събрание на РЛК в Шумен:
   1. приема, допълва и изменя Устава и приема правила за работа на органите на Районната колегия;
   2. приема бюджета на Районната колегия;
   3. избира и освобождава представителите и членовете на Управителния съвет, Контролната комисия и Комисията по професионална етика на Районната колегия;
   4. определя продължителността на дейността им – три годишен мандат;
   5. определя до два последователни мандата за една и съща изборна длъжност;
   6. избира делегати на Събора на БЛС при норма на представителство- един делегат на 75 члена. Колегията придобива право на още един делегат, ако броят на членовете превишава с повече от 38 кратно на 75 число;
   7. приема отчетите за дейността на УС, контролната комисия и комисията по професионална етика на Районната колегия и взема решения по тях;
   8. приема правилата за набиране и разходване на средствата на Районната лекарска колегия;
   9. взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на Районната колегия, съгласно действащите в страната закони и подзаконови разпоредби, Устава на БЛС и собствения си Устав.
  2. Уставът на Районната лекарска колегия не може да противоречи на Устава на БЛС.

  Чл. 9

  1. Общото събрание на Районната лекарска колегия се счита за законно проведено при присъствието на две трети от избраните делегати. При липса на кворум заседанието се отлага за един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на Общото събрание.
  2. Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети, а всички останали решения – с обикновено мнозинство от присъстващите.

  Чл. 10

  1. Управителния съвет на Районната лекарска колегия на БЛС в Шумен се състои от председател, трима заместник-председатели, секретар и 4-ма членове.
  2. Управителния съвет на РЛК се свиква на редовни заседания най-малко веднъж в месеца и на извънредни заседания.
  3. Управителния съвет на РЛК заседава в присъствието на не по-малко от две трети от редовните членове и взема решения по ред, предвиден в Правилника за работата му.
  4. В заседанията на УС на РЛК могат да участват и председателите и координаторите на дружествата в района със съвещателен глас.

  Чл. 11. Управителния съвет на РЛК на БЛС в Шумен:

  1. ръководи работата на Районната колегия в съответствие с решенията на Общото събрание, уставите и законите;
  2. организира и води регистрите на Районната колегия;
  3. осигурява защита на данните в регистрите от неправомерен достъп;
  4. изпраща списък на членовете си на УС на БЛС като го актуализира с настъпилите промени;
  5. изготвя проектобюджет и управлява имуществото на колегията;
  6. свиква Общото събрание на Районната колегия;
  7. грижи се за защита на професионалните права и достойнството на членовете на колегията;
  8. вписва в регистъра на колегията наложените на членовете си наказания по ЗСОЛЛДМ;
  9. следи за редовното събиране на членския внос и отговаря за точността на отчисленията към органите на национално ниво;
  10. определя представители на Районната лекарска колегия за работа в арбитражните комисии по Закона за здравното осигуряване;
  11. подпомага своите членове и техните семейства, в случай на нужда;
  12. подпомага своите членове и техните семейства в случай на болест, инвалидност и смърт, съгласно Правилник за разходване на целева сметка „Лекарска взаимопомощ при болест, инвалидност и смърт“ за което се отчита годишно пред ОС.
  13. създава условия на членовете за ползване на необходимата им експертна помощ при спорове, свързани с упражняване на професията и при неправомерен отказ на Районната здравноосигурителна каса да сключи договор с тях;
  14. подпомага дружествата на БЛС в областта и осъществява системна връзка с ръководителя или координаторите им;
  15. осъществява и отговаря за връзките със средствата за масова информация;
  16. осъществява и други функции, възложени му от Общото събрание.

  Чл. 12

  1. Председателят на УС на РЛК на БЛС организира и ръководи работата му, представлява колегията и е пълномощник на УС на БЛС за Шуменска област.
  2. Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие по ред определен в Правилника за дейността на УС.
  3. Секретарят:
   1. ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на Управителния съвет;
   2. организира и осигурява технически и административно цялостната дейност на УС на РЛК.

  Чл. 13.

  1. Контролната комисия на Районната лекарска колегия в Шумен се състои от председател, заместник-председател и трима членове.
  2. На първото заседание след конституирането си Контролната комисия избира от състава си заместник-председател, който подпомага председателя и го замества в негово отсъствие.

  Чл. 14.

  1. Контролната комисия на Районната колегия:
   1. контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от Управителния съвет на РЛК решения и тяхното изпълнение;
   2. представя пред Общото събрание на Районната колегия на БЛС отчет за своята дейност и предложение за освобождаване и неосвобождаване от отговорност на УС на Районната колегия;
   3. при констатирани нарушения на закона, уставите или решенията на Общото събрание, в двуседмичен срок изготвя доклад, който внася в УС на БЛС или свиква извънредно Общо събрание на Районната колегия.
  2. Председателят и членовете на Контролната комисия могат да присъстват на заседанията на УС на Районната колегия.
  3. Контролната комисия взема решения с обикновено мнозинство при присъствие на 2/3 от членовете си и работи съгласно Правилник за дейността си.

  Чл. 15.

  1. Комисията по професионална етика на Районната колегия на БЛС се състои от председател, заместник-председател и петима членове.
  2. На първото си заседание след конституирането си Комисията по професионална етика избира от състава си заместник-председател, който подпомага председателя и го замества в негово отсъствие.
  3. Комисията по професионална етика се ръководи в работата си от Устав на Районната колегия, Правилник за дейността си Кодекс на професионалната етика на БЛС.
  4. Комисията по професионална етика има следните правомощия:
   1. следи за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и деонтологичните въпроси свързани с упражняването на професията;
   2. разглежда жалби по въпроси посочени в т. 1;
   3. осъществява и други функции, възложени от Общото събрание на Районната колегия на БЛС;
   4. издава актове за установени нарушения и препоръки за отстраняването им;
   5. Комисията по професионална етика заседава при присъствието на 2/3 от членовете си и взема решения с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на заседанието.

  Чл. 16.

  1. Редовните заседания на Общото събрание на Районната колегия и на нейния Управителен съвет са открити за членовете на БЛС.
  2. Заседанията на Контролната комисия и Комисията по професионална етика са закрити.

  Чл. 17.

  1. Председателите, заместник-председателят и секретарят на УС се избират и освобождават с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите делегати на Общото събрание.
  2. В случай, че при първото гласуване не се стигне до избор за някоя от длъжностите по ал. 1 с повече от половината гласове, се провежда второ гласуване, в което се състезават двамата кандидати, получили най-много гласове за избран се счита кандидатът, събрал повече гласове. Същата процедура се прилага и ако двама кандидати за една длъжност получат при първото гласуване равен брой гласове.
  3. Членовете на Управителния съвет, на Контролната комисия и Комисията по лекарска етика и по трима резервни членове се избират с обикновено мнозинство и тайно гласуване в общи листи като кандидатите се класират според броя на получените гласове .
  4. предсрочно прекратяване на мандата на лице, избрано в орган на Регионалната колегия, се извършва:
   1. по негово желание, с едномесечно писмено предизвестие, отправено до съответния орган;
   2. при смърт;
   3. при избиране на изборна длъжност в централните органи на БЛС;
   4. при констатиране на обстоятелствата по чл. 23 от Устава.
   5. при системно неизпълнение на задълженията, съставляващо повече от три отсъствия от заседания на съответния орган, без уважителни причини. В този случай се прилагат ал. 5, ал. 6 или ал. 7, а относно делегатите на Събора, последните се заместват от резервни такива с решение на районната колегия, за което се уведомява УС на БЛС.
  5. При освобождаване мястото на председателя на Управителния съвет на РК на БЛС, то се заема от заместник председател по ред, определен от правилника.
  6. При освобождаване мястото на председател на Контролната комисия на РК на БЛС или на Комисията по професионална етика на РК на БЛС, то се заема от заместника на председателя по ред, определен от правилника.
  7. В случай намаляване числеността на Управителния съвет, Контролната комисия или Комисията по професионална етика на РК на БЛС поради отпадане член от състава му, той се попълва до края на мандата или до извънредно Общо събрание от резервен член, определен според броя на получените при избора гласове.

  Чл. 17а

  1. В двумесечен срок от избор на УС на БЛС председателите на УС на асоциираните сдружения по медицински специалности изпращат имената на своите представители по области на председателя на УС на БЛС, който служебно ги изпраща до председателя на УС на съответната районна колегия на БЛС. Редът на избирането или определянето на регионалните представители се определя от сдруженията по медицински специалности.
  2. В едномесечен срок от изтичане на срока по ал. 1 председателят на УС на РК на БЛС свиква общо събрание на определените регионални представители на асоциираните сдруженията. Събранието е редовно, ако присъстват повече от 2/3 от поканените.
  3. Общото събрание избира Комисията за добра медицинска практика и продължаващо обучение на районната колегия, която е в състав от 9 души. УС на РК избира измежду тях председател и заместник председател. Същите участват със съвещателен глас на заседанията на УС на РК на БЛС.
  4. Заседанията на Комисията за добра медицинска практика и продължаващо обучение на районна колегия се провеждат редовно най-малко веднъж на два месеца и се свикват от председателя, а в негово отсъствие – от заместник председателя. Извънредни заседания се свикват от председателя, по искане на една трета от членовете и от председателя на УС на РК на БЛС.
  5. Комисията заседава при присъствие на 2/3 от членовете, а решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите.

  Чл. 17б

  1. Комисията за добра медицинска практика и продължаващо обучение на районната колегия разглежда жалби на пациенти по отношение на качеството на лечебнодиагностичната дейност. Жалби от името на пациента могат да подават и пациентски организации, здравноосигурителни фондове и застрахователни компании.
  2. Комисията разглежда жалби и на лекари, лечебни и здравни заведения, когато чрез медиите или по друг начин е уронено доброто им име и авторитет по отношение на качеството на извършената от тях лечебнодиагностична дейност.
  3. Комисията за добра медицинска практика и продължаващо обучение на районната колегия разглежда жалбите в едномесечен срок, като се произнася с решение, съдържащо мотивирана оценка по отношение на качеството на извършената лечебнодиагностична дейност и становище по основателността на жалбата. Оценката и становището се основават на Правилата за добра медицинска практика, медицинските стандарти и останалото действащо законодателство. Комисията може да изисква и становища на експерти по ред, определен в правилата й за работа.
  4. Комисията за добра медицинска практика и продължаващо обучение на районната колегия не разглежда въпроси от морално-етичен и деонтологичен характер, документални пропуски, финансови взаимоотношения, както и жалби от лекари и лечебни заведения срещу други такива. Комисията не може да налага наказания за нарушение на Правилата за добра медицинска практика. В случаите, когато Комисията констатира нарушение на Правилата за добра медицинска практика, преписката и решението се препращат на Комисията по професионална етика на районната колегия.
  5. За разглеждане на жалби по ал. 1 се събира такса в размер, определен от УС на БЛС. Таксите се използват за заплащане дейността на комисиите, техническо и експертно осигуряване по ред, определен от самите тях.
  6. Решенията на комисията се изпращат на заинтересованите лица в 14-дневен срок от постановяването им.

  Чл. 17в

  1. Решенията на Комисията за добра медицинска практика и продължаващо обучение могат да се обжалват от заинтересованите лица пред Комисията за добра медицинска практика и продължаващо обучение на БЛС в 14-дневен срок от уведомяване за изготвеното решение.
  2. Жалбата по ал.1 се подава чрез председателя на УС на РК на БЛС, който препраща жалбата, ведно с преписката, на Комисията по добра медицинска практика на БЛС в 14-дневен срок.
  3. За обжалване на решението се събира такса в полза на Комисията по добра медицинска практика на БЛС в размера по чл. 17б, ал.5.
  4. Комисията за добра медицинска практика и продължаващо обучение на БЛС се произнася по жалбата в двумесечен срок от получаването й. Комисията разглежда жалбата в закрито заседание, като в производството пред нея не се събират нови доказателства. Нововъзникнали такива не се вземат предвид.
  5. Решенията на Контролна комисия на районна колегия на БЛС, Комисия по професионална етика на районна колегия на БЛС и Комисията за добра медицинска практика и продължаващо обучение на районна колегия на БЛС могат да се представят пред други компетентни органи, които разглеждат предмета на жалбата за формиране на съответно решение.
  6. По взаимно съгласие между страните, Комисиите за добра медицинска практика могат осъществят помирителни функции съгласно приети от УС на БЛС Правила за арбитраж по спазване на правилата за добра медицинска практика.
 • ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
  ЧЛЕНСТВО, ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 • РАЗДЕЛ ПЪРВИ – ЧЛЕНСТВО

  Чл. 18.

  1. Членство в БЛС възниква с вписването в регистъра на Районната лекарска колегия.
  2. Вписването се извършва след подаване на заявление от лекаря, в което се посочват трите имена, ЕГН, месторождението, гражданството на лицето и адрес по местоживеене и месторабота.
  3. Към заявлението за вписване се прилагат:
   1. диплома за завършено висше образование;
   2. диплома за специалност или за научна степен и звание – при наличие на такива;
   3. документ удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;
   4. при подновяване на членство – извлечение от регистъра за наложено наказание и документ за липса на задължения към съответната РК на БЛС, в която лицето е членувало;
   5. за чужди граждани – разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната;
   6. свидетелство за съдимост.
  4. Лекарите, граждани на държава – членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, се вписват в регистъра на районната колегия на БЛС въз основа на изпратено от министъра на здравеопазването уведомление, придружено от копия на документите, постъпили в Министерството на здравеопазването по реда на наредбите по чл. 186, ал. 5 , чл. 194, ал. 2 и чл. 195, ал. 2 от Закона за здравето.
  5. Вписването в регистъра на районната колегия на БЛС на лекарите, граждани на държава – членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които оказват медицинска помощ при условията и по реда на чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето, се извършва въз основа на изпратено от министъра на здравеопазването уведомление, придружено от копие на документите, постъпили в Министерството на здравеопазването. Вписването се смята за извършено от момента на получаването на уведомлението. В регистъра се отбелязва основанието за вписване, като регистрацията може да се подновява ежегодно по същия ред.
  6. Чуждите граждани, извън тези по ал. 4 и 5, прилагат към заявлението за вписване и документи, удостоверяващи наличието на изискванията за упражняване на професията, определени в чл. 186, ал. 3, чл. 194, ал. 3, 4 и 5 и чл. 195, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.
  7. Лекар, практикуващ постоянно на територията на повече от една районна лекарска колегия, подава заявление за вписване и членува в колегия по свой избор като уведомява за наличието и на друга месторабота. В този случай лекарят подава лично в колегиите, които са следващо място на работа, уведомление за работа на територия на съответната районна колегия, придружено от документите по ал.3, т.1 -5, както и служебна бележка, че е уведомена районната колегия, където членува, че лекаря ще работи на територията на друга районна колегия.
  8. при промяна на местоработата от района на една колегия в друга, без членството да е прекъсвало, информацията по регистъра се прехвърля служебно въз основа на заявление от лицето.
  9. Работодател, член на БЛС, преди да наеме на работа лекар, следва да изиска представяне на документи от съответната районна колегия на БЛС по местоработата на лицето за редовно членство или за уведомление за работа на територията на съответната районна колегия на БЛС, като в противен случай носи отговорност по смисъла на Кодекса на професионалната етика на лекарите.

  Чл. 19.

  1. УС на Районната колегия на БЛС проверява дали са налице изискванията по глава седма, раздел ІІ от Закона за здравето за вписване на лекаря в регистъра на колегията.
  2. Ако лицата отговарят на изискванията, вписването се извършва в 14 дневен срок от подаване на документите.
  3. УС на Районната колегия на БЛС издава удостоверение за извършеното вписване в срока по алинея 2.
  4. Отказ от вписване в регистъра на Районната колегия на БЛС може да бъде направен при:
   1. неспазване изискванията по чл.32 ал.2, 3 и 4 от ЗСОЛЛДМ;
   2. ако лицето е заличено от регистъра на друга районна колегия – за срока на наказанието или ако има неплатени задължения към друга районна колегия, за удостоверяване на което лицето представя удостоверение от районната колегия, в която е членувало.
  5. Отказът от вписване в регистъра може да се обжалва в 7 дневен срок от получаването на съобщението пред УС на БЛС, който се произнася с решение в едномесечен срок.
  6. Решенията на УС на БЛС подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.

  Чл. 20

  1. В регистъра се вписват следните обстоятелства:
   1. трите имена и ЕГН, месторождението и гражданството;
   2. адресът по местоживеене и месторабота;
   3. висшето медицинско образование – номер и дата на дипломата;
   4. специалността – номер и дата на дипломата;
   5. научната степен, научното звание – номер и дата на дипломата, съответно на протокола;
   6. наложени наказания по ЗСОЛЛДМ;
   7. влезли в сила наказателни постановления по други закони, свързани с упражняването на професията;
   8. влезли в сила присъди за престъпления, свързани с упражняването на професията;
   9. други обстоятелства, съгласно Правилник за водене и съхраняване на данните в регистъра.
  2. Лицата, вписани в регистъра на Районната колегия са длъжни да заявят промените в подлежащите на вписване обстоятелства в двуседмичен срок от възникването им.
  3. За всички вписани обстоятелства и промени в регистъра Управителния съвет на Районната лекарска колегия уведомява УС на БЛС в едномесечен срок.

  Чл. 21.

  1. Лекари, членуващи доброволно при условията на чл. 3, ал. 2 от Устава, се записват в отделен регистър на избрана от тях Районна колегия след представяне на документите по чл. 18, ал. 3.
  2. При започване на практика, наличните данни се прехвърлят служебно в регистъра на практикуващите лекари на съответната Районна колегия по месторабота, въз основа на заявление от лицето, подадено в седемдневен срок.

  Чл. 21а.

  1. Членството се прекратява със заличаване от регистъра на БЛС, в следните случаи:
   1. при смърт или поставяне под пълно или ограничено запрещение;
   2. при лишаване от право да се упражнява медицинска професия по смисъла на действащото законодателство;
   3. по желание на лекаря, с едномесечно писмено предизвестие, отправено до районната колегия;
   4. при неплащане на членски внос за период по-дълъг от шест месеца.
  2. Преди заличаване на основание чл.21а, ал.1, т.4, председателят на УС на РК изпраща чрез писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на лекаря покана за изпълнение в 14-дневен срок от получаването на задължението за членски внос. Поканата се изпраща на посочения от лицето адрес по смисъла на чл.18, ал.2 от този устав. Поканата се поставя и на видно място в сградата на районната колегия. Сред изтичане на 14-дневния срок, лицето се заличава от регистъра по решение на УС на районната колегия.
 • РАЗДЕЛ ВТОРИ – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  Чл. 22.

  1. Членовете на БЛС имат право:
   1. да избират и да бъдат избирани в органите на съюза и на районните колегии съгласно условията на устава;
   2. да се ползват от помощта на съюза при спорове, свързани с упражняването на професията;
   3. на материална помощ, в случай на оттегляне от работа, загубена трудоспособност, както и от помощ на семействата им в случай на тяхната смърт;
   4. да бъдат информирани за всички съюзни дела;
   5. да се ползват от помощта на съюза за професионалното си усъвършенстване;
   6. на достъп до личните си данни в регистъра.

  Чл. 23.

  1. Не могат да бъдат избирани и да заемат изборни длъжности в органите на районната колегия лица, които са:
   1. министри, заместник министри, главни секретари на министерства, директори на здравни заведения с над 50% държавно участие;
   2. народни представители;
   3. участници в ръководните органи на политически партии и синдикални организации;
   4. членове на органи на НЗОК или на доброволен здравноосигурителен фонд или заемат по договор длъжност в тях или в клоновете им;
   5. съпрузи или роднини по прав или съребрена линия до трета степен, включително с друг член на изборен орган на БЛС;
   6. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
   7. лишени от право да упражняват професията по административен или наказателен ред;
   8. наказани по ЗСОЛЛДМ и от изтърпяване на наказанието са изтекли по-малко от три години;
  2. Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните изборни органи:
   1. Управителен съвет;
   2. Контролна комисия;
   3. Комисия по професионална етика.
  3. Решенията по този член се вземат на общо заседание на Контролната комисията и Комисията по професионална етика на Районната колегия при условията на чл. 14 и чл. 15 от Устава на Районната лекарска колегия на БЛС.

  Чл. 24.

  1. Членовете на РЛК на БЛС са длъжни:
   1. да упражняват своята професия в съответствие с Кодекса за професионална етика и Правилата за добра медицинска практика;
   2. да спазват Устава на РЛК – Шумен и Устава на БЛС;
   3. да уведомяват УС на Районната колегия, в която членуват за промените, свързани с упражняването на професията;
   4. да плащат редовно членския си внос.
 • ГЛАВА ПЕТА
  ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА

  Чл. 25.

  1. Районната колегия на БЛС – Шумен набира средства от:
   1. членски внос;
   2. наложени глоби по реда на ЗСОЛЛДМ;
   3. постъпления от печатни органи;
   4. дарения и завещания и други;
   5. осъществяване и участие в проекти и програми;
   6. доходи от имущество.
  2. 1/10 от постъпленията от членски внос се заделят по целева банкова сметка с предназначение „Лекарска взаимопомощ при болест, инвалидност и смърт“

  Чл. 26.

  1. Минималният размер на членския внос е шест лева, като от тази сума отчислението за органите на национално равнище е два лева. Остатъкът от сумата се разпределя съобразно уставите на районните колегии, като е възможно част от сумата да се определи за съответното дружество на БЛС по смисъла на чл.5 от този устав, в което лекарят членува, както и за фондове за материално подпомагане на членовете на районната колегия.
  2. Районната колегия – Шумен предлага конкретния размер на членския внос и той се приема от Общото събрание, съобразено с размера на членския внос по предходната алинея.
  3. Лекарите пенсионери без допълнителни доходи, безработните лекари и тези с трайна нетрудоспособност могат да бъдат освобождавани от членски внос по решение на Управителния съвет на Районната колегия след разглеждане на постъпилите за това молби.
  4. Управителният съвет на Районната колегия организира събирането на членския внос и внася отчисленията за бюджета на БЛС в края на всеки месец.
  5. Общите събрания на дружествата на БЛС в Шуменска област определят отчисленията за дружествата като се съобразяват с решенията на Лекарския събор и Общото събрание на Районната колегия по размерите на отчисленията към БЛС и Районната колегия Шумен.
  6. Ръководствата на дружествата на БЛС в Шуменска област организират ежемесечно събиране на членския внос от членовете си и внасят отчисленията в РЛК – Шумен за бюджета на БЛС и РЛК – Шумен.

  Чл. 26а.

  1. Заличените от регистъра възстановяват членството си след заплащане на всички дължими суми до момента на заличаване от регистъра.
  2. Районните колегии могат да въвеждат такса за издаване на удостоверения за постоянна работа на територията им на лекари, членуващи в други колегии. Размерът на таксата не може да бъде по-голям от определения членски внос на съответната колегия за периода, през който лицето ще работи. Последното се отразява като период на действие на удостоверението.

  Чл. 27.

  1. Средствата на районната колегия се разходват за изпълнение на функциите и задачите, които произтичат от ЗСОЛЛДМ и Устава.
  2. Учредяването или участието на Районната колегия на БЛС в търговски дружества или фондации става по решение на Общото събрание на Районната колегия – Шумен.
  3. Набраните средства в сметката по чл.25, ал.2 се разходват съгласно Правилник, приет от ОС на РК на БЛС

  Чл. 28. По приложението на тази глава от Устава и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Районната колегия на БЛС – Шумен, Управителния съвет приема отделен правилник.

 • ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  1. Районната лекарска колегия на БЛС в Шумен притежава кръгъл печат с надпис по периферията „Български лекарски съюз, Районна колегия – Шумен” и в центъра с инициали БЛС.
  2. Районната лекарска колегия се представя с подпис на председателя на Управителния съвет на РЛК или упълномощен от него член на Управителния съвет, задължително скрепен с печата на Районна колегия – Шумен.
  3. Въпроси неуредени с този Устав се решават съобразно действащото законодателство, а доколкото не са регламентирани в него, се уреждат с решения на Лекарския събор, Националния съвет или Управителния съвет на БЛС, а така също от решения на Общото събрание на Районна колегия – Шумен и решения на Управителния съвет на Районната колегия.
  4. Настоящия устав е приет на Общото събрание на Районната лекарска колегия, проведено на 25 март 1999 година, на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина и чл. 24, ал. 1 от Устава на БЛС и е изменен от Общо събрание проведено на 16.03.2006г. и от Общо събрание проведено на 17.09.2008г.
  5. Районната лекарска колегия в Шуменска област обединява членовете на БЛС от следните общини: Венец, Върбица, Велики Преслав, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови Пазар , Смядово, Хитрино и Шумен.